Studio Deloryan

Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 22 juli 2018

Definities

 1. Opdrachtnemer – Studio Deloryan, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56930070.
 2. Opdrachtgever – Iedere partij die goederen en/of diensten afneemt van Studio Deloryan. Hierna te noemen opdrachtgever.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Studio Deloryan producten en/of diensten aan opdrachtgever levert.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn voor Studio Deloryan niet bindend en niet van toepassing.
 4. Indien blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Studio Deloryan en de opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen door Studio Deloryan zijn geheel vrijblijvend en veertien (14) dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte binnen de geldigheidstermijn.
 3. Alle prijzen in offertes of aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de opdrachtgever de offerte van Studio Deloryan accepteert na veertien (14) dagen, brengt dit geen overeenkomst tot stand.
 5. Studio Deloryan kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Noodzakelijke informatie

 1. Studio Deloryan geeft aan welke informatie er nodig is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke informatie tijdig aan Studio Deloryan wordt verstrekt.
 2. Indien de noodzakelijke informatie niet tijdig aan Studio Deloryan wordt verstrekt, heeft Studio Deloryan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Studio Deloryan zal een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Termijnen waarbinnen de overeenkomst dient te zijn afgerond, zijn steeds richt termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Studio Deloryan zal de opdracht, als aangegeven in de overeenkomst, met de zorg van een goede opdrachtnemer uitvoeren, alsmede zoveel mogelijk de in de overeenkomst vastgelegde afspraken uit te voeren.
 3. Termijnen waarbinnen de overeenkomst dient te zijn afgerond, zijn steeds richt termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Studio Deloryan heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door namens Studio Deloryan in te schakelen derden, zonder kennisgeving aan en toestemming van de opdrachtgever.
 5. Wanneer Studio Deloryan een web applicatie ontwikkelt heeft de opdrachtgever tijdens het uitvoeren en na voltooiing van de opdracht recht op één revisieronde. Per ronde dient de opdrachtgever één (1) e-mail, Word of Google Docs bestand aan te leveren waarin alle op- en aanmerkingen zijn verwerkt. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen WordPress template biedt. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de opdracht zijn zij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 6. Maatwerk oplossingen vallen niet standaard binnen de opdracht en worden, in overleg met de opdrachtgever, volgens de gebruikelijke tarieven extra in rekening gebracht.
 7. Technisch onderhoud van websites is niet inbegrepen. Indien de opdrachtgever onderhoud wenst kan deze hiervoor een strippenkaart afnemen bij Studio Deloryan.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Veranderingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de uitvoeringstermijn wordt overschreden. Studio Deloryan is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst zorgt niet voor wanprestatie van Studio Deloryan en is voor de opdrachtgever geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst door opdrachtgever welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

 

Onderhoudskosten

 1. Na oplevering van de diensten, hier bedoeld de website, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de website.
 2. De opdrachtgever kan indien gewenst met de hostaanbieder een aparte overeenkomst sluiten omtrent het onderhoud van de website. De hostaanbieder zal hierbij de website van de opdrachtgever op structurele basis controleren op updates. Studio Deloryan is dan niet aansprakelijk voor bovenstaande diensten, gezien de overeenkomst wordt gesloten tussen opdrachtgever en de hostaanbieder.

 

Strippenkaarten

 1. De opdrachtgever kan naast een offerte voor een losse opdracht ook gebruik maken van een strippenkaart. Een strippenkaart omvat een aantal werkuren van Studio Deloryan die de opdrachtgever kan gebruiken voor verschillende diensten. De opdrachtgever kan zelf bepalen van welke diensten hij gebruik wilt maken, mits de dienst past in het aantal uren dat wordt aangeboden op de strippenkaart. Studio Deloryan is gerechtigd de uitvoering van een dienst te weigeren indien zij van mening is dat de dienst het aantal uren op de strippenkaart zal overschrijden.
 2. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden na factuurdatum. De strippenkaart dient vooraf te worden betaald op een manier zoals in deze algemene voorwaarden beschreven.
 3. Indien de opdrachtgever zijn strippenkaart niet opmaakt binnen twaalf (12) maanden, zullen de nog overgebleven uren komen te vervallen. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de overgebleven uren.
 4. Indien de opdrachtgever in de laatste maand van deze twaalf (12) maanden een dienst verricht wil hebben die een groot aantal uren van de strippenkaart beslaan, kan Studio Deloryan niet garanderen dat de diensten binnen het tijdsbestek van de twaalf (12) maanden kunnen worden uitgevoerd.

 

Einde van de overeenkomst

 1. Zowel Studio Deloryan als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.
 2. Studio Deloryan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Studio Deloryan goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 3. Studio Deloryan is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Studio Deloryan gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindi­gen.

 

Annuleringen & bedenktermijn

 1. Indien de opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan de opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien opdrachtgever akkoord is dat Studio Deloryan de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn.
 2. Indien sprake is van een uitvoering van diensten met spoed, heeft de opdrachtgever geen bedenktermijn.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Studio Deloryan.
 4. De opdrachtgever kan een ondertekende offerte annuleren zolang Studio Deloryan de werkzaamheden nog niet is gestart en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 350.
 5. Wanneer de opdrachtgever een ondertekende offerte annuleert veertien (14) dagen na ondertekening zal 75% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.
 6. Indien de opdrachtgever een ondertekende overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afsluitkosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Prijzen, prijswijzigingen en meerwerk

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen genoemd op de website, als in de offerte in euro’s (€) en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De in de offerte genoemde prijzen gelden alleen voor de in de offerte genoemde periode.
 3. Voor zover Studio Deloryan ten behoeve van de opdrachtgever extra werkzaamheden dient te verrichten welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen, of extra ontstane kosten doordat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.

 

Betaling

 1. Na het ondertekenen van een offerte is er een overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en Studio Deloryan. Vanaf dat moment is de opdrachtgever verplicht om het werk van Studio Deloryan volgens de overeenkomst te honoreren.
 2. De opdrachtgever dient ten minste 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen, uitgaande van de factuurdatum.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; Indien de opdrachtgever meerdere opdrachten heeft lopen, worden alle werkzaamheden opgeschort tot het factuur is betaald.
 5. Mocht het bij overschrijding van de betalingstermijnen komen tot een procedure via een incassobureau, dan behoudt Studio Deloryan zich het recht om nog te factureren bedragen van een lopend contract tot einde van de contractduur, in één keer te vorderen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is, dan komen alle incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is Studio Deloryan aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werk stagnatie, schade wegens verlies van gegevens en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies.
 2. Studio Deloryan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. De aansprakelijkheid van Studio Deloryan is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

 

Overmacht

 1. Studio Deloryan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 2. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, ziekte van personeel of van Deloryan zelf, brand, storingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden en andere onverwachte gebeurtenissen, buiten wil of toedoen van Studio Deloryan, bevrijden Studio Deloryan voor de duur van de hinder van haar verbintenissen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 3. In geval van overmacht wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
 4. Wanneer de opdrachtgever en Studio Deloryan concluderen dat het niet meer mogelijk is de overeenkomst redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Studio Deloryan tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Geheimhouding

 1. Studio Deloryan verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden en enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Intellectueel eigendom

 1. Het eigendom van producten en rechten blijft aan Studio Deloryan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Studio Deloryan van enige aanspraak (van schade) door derden. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Studio Deloryan sluit met haar opdrachtgevers.

 

Referentie

 1. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Studio Deloryan voor de opdrachtgever ontwikkelde website wordt opgenomen in het portfolio van Studio Deloryan. Onderaan de ontwikkelde website staat tevens een vermelding naar de website van Studio Deloryan.

 

Garantie

 1. Herstel van eventuele verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door andere partijen dan Studio Deloryan is gewijzigd.

 

Identiteit van Studio Deloryan

 1. Studio Deloryan is bij de KVK geregistreerd onder nummer 56930070 en draagt btw-identificatienummer NL203093847B01. Studio Deloryan is gevestigd aan de Pampuslaan 144, 1087 LA te Amsterdam.
 2. Studio Deloryan is per e-mail te bereiken via studio@deloryan.com, middels de website www.deloryan.com/contact en telefonisch op +31(0)20 – 337 88 93.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Studio Deloryan en opdrachtgever worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Studio Deloryan is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Overige bepalingen

 1. De opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Studio Deloryan verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Studio Deloryan is verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door de opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever worden gewijzigd.